UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

18.04.2019.

"Uči i pamti!" - Po naučenom živi!!

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

"Post pisan upravo za tebe, za ove dane - jarane!"
*

Velika većina ljudi koji od nekoga ili nečega nešto očekuju razočarani budu!
Mnogi „Ja“ očekuju da ona druga strana bude vidovita?, da zna što Ja hoću.
Eee?, malo je takvih!!


Zato kažem vam:„Ne očekujte ni od koga ništa!", nego ono što hoćete to i tražite, pa tako i od mene!“
„Tko traži – nalazi, tko kuca – otvoriti će mu se!“

*
Evo što Kur'an Časni i Mudri govori o PROPASTI pa proučite (ne, pročitajte nego se udubite u tekst i proučite gdje se vi u svemu tomu nalazite)?!
Pa na radost i sreću vam proučavanje bilo!, hn.


P R O P A S T


2 . Al-Baqara – Krava
* 195. I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite - Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine.
*
3 . Ali 'Imran - Imranova porodica
* 118. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.
*
4 . An-Nisa' - Žene
* 119. i navodiću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, lažnim nadama, i, sigurno, ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i, sigurno, ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!" A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!
*
6 . Al-An'am - Stoka
* 12. Upitaj: "Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?" - i odgovori: "Allahovo!" On je Sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni neće vjerovati.
* 20. Oni kojima smo Knjigu dali poznaju Poslanika kao što poznaju sinove svoje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni neće vjerovati.
*
* 26. Oni zabranjuju da se u Kur’an vjeruje, i sami se od njega udaljavaju, i sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjećuju.
*
* 137. Mnogim mnogobošcima su tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili. A da je Allah htio, oni to ne bi činili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi!
7 . Al-A'raf - Bedemie
*
* 53. Čekaju li oni da se obistine prijetnje njene? Onoga dana kada se obistine, reći će oni koji su na njih prije zaboravili: "Istinu su poslanici Gospodara našeg donosili! Da nam je zagovornika kakva, pa da se za nas zauzme ili da nam je da budemo vraćeni, pa da postupimo drukčije nego što smo postupili!" Ali, oni su sami sebe upropastili, a neće im biti ni onih koje su izmišljali.
*
* 99. Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.
* 182. A one koji naše riječi poriču Mi ćemo malo po malo, a da oni neće ni znati, u propast voditi
*
9 . At-Tawba – Pokajanje
* 42. Da se radilo o plijenu na dohvat ruke i ne toliko dalekom pohodu, licemjeri bi te slijedili, ali im je put izgledao dalek. I oni će se zaklinjati Allahom: "Da smo mogli, doista bismo s vama pošli", i tako upropastili sami sebe, a Allah zna da su oni lažljivci.
*
* 69. Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto onako kao što su oni prije vas živjeli; i vi se upuštate u nevaljaštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovome i na onome svijetu; njima propast predstoji.
*
11 . Hud – Hud
* 21. oni su sami sebe upropastili - a neće im biti ni onih koje su izmišljali
* 22. oni će, zbilja, na onome svijetu biti sasvim izgubljeni.
*
* 64. "O narode moj,"- govorio je on - "da vidimo: ako je meni jasno ko je Gospodar moj i ako mi je On sam vjerovjesništvo dao, pa ko će me od Allaha odbraniti ako Ga ne budem slušao, ta vi biste samo uvećali propast moju.
*
* 102. Mi nismo prema njima bili nepravedni, već oni sami prema sebi. I kada bi pala naredba Gospodara tvoga, ništa im nisu pomogla božanstva njihova kojima su se, a ne Allahu, klanjali, samo bi im propast njihovu povećala.
*
12 . Yusuf – Jusuf
* 80. I kad izgubiše svaku nadu, odvojiše se u stranu da se posavjetuju. "Zar ne znate" - reče najstariji među njima - "da ste se ocu svom Allahom zakleli, a i prije Jusufa upropastili. Neću napustiti ovu zamlju dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allah u moju korist ne presudi, a On je Sudija najbolji.
*
14 . Ibrahim - Ibrahim
* 28. Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima - nezahvalnošću uzvratili i narod svoj u Kuću propasti doveli,
* 29. u Džehennem, u kome će gorijeti - a užasno je on prebivalište! –
*
16 . An-Nahl - Pčele
* 87. I oni će se toga dana Allahu pokoriti, i propast će ono što su potvarali.
*
17 . Al-Isra' - Noćno putovanje
* 82. Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.
*
18 .Al-Kahf – Pećina
* 35. I uđe u vrt svoj nezahvalan Gospodaru svome na blagodatima, govoreći: "Ne mislim da će ovaj ikada propasti,
*
* 59. A ona sela i gradove* smo razorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali i za propast njihovu tačno vrijeme bismo odredili.
*
23 . Al-Mu'minun – Vjernici
* 43. nijedan narod ne može ubrazati ni usporiti vrijeme propasti svoje -
* 44. i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali - daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!
*
25 . Al-Furqan – Furkan
* 14. "Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!"
*
* 18. oni će reći: "Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju; oni su propast zaslužili!"
*
* 65. i oni koji govore: "Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,
* 66. on je ružno prebivalište i boravište";
*
28 . Al-Qasas – Kazivanje
* 88. I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!
*
35 . Fatir – Stvoritelj
* 38. On čini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu; nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati odvratnost, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast.
*
37 . As-Saffat - Redovi
* 55. I oni će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.
* 56. "Allaha mi", - reći će - "zamalo me nisi upropastio;
*
39 . Az-Zumar – Skupovi
* 65. A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti."
*
41 . Al-Fussilat – Objašnjenje
* 23. I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali."
*
42 . Aš-Šura – Dogovaranje
* 45. I vidjećeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će: "Pravi stradalnici su oni koji na Sudnjem danu i sebe i čeljad svoju upropaste!" A zar nevjernici neće neprekidno patiti!
*
47 . Muhammad – Muhammed
* 8. A onima koji ne vjeruju - propast njima! On neće djela njihova prihvatiti,
* 9. zato što ne vole ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti.
*
50 . Qaf – Kaf
* 36. A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili - od propasti spasa ima li?!
* 37. U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili
*
57 . Al-Hadid – Gvožđe
* 14. "Zar nismo s vama bili?" - dozivaće ih. "Jeste" - odgovaraće - "ali ste se pritvornošću upropastili, i iščekivali ste, i sumnjali ste, i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a šejtan vas je o Allahu obmanuo.
*
65 . At-Talaq - Razvod braka
* 8. A koliko se sela i gradova oglušilo o naređenje Gospodara njihova i poslanika Njegovih; Mi ćemo od njih zatražiti da nam potanko račun polože i užasnom kaznom ćemo ih kazniti;
* 9. oni će pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast će njihov kraj biti.
*
71 . Nuh – Nuh
* 21. Nuh reče: "Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju
* 22. i spletke velike snuju
* 24. a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!"
*
* 28. Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!"
*
84 . Al-Inšiqaq – Cijepanje
* 10. a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data
* 11. propast će prizivati

*
"Nje će biti! - Njih (njenih dušmana) biti neće!!"
*
Svaku sreću, mir, dobro i blagoslov Božji u svakom trenutku sada od srca Ti želi!, hn. :)

08.04.2019.

" G R I P A R " - influencer (dopunjeno izdanje)

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

"Post pisan i dopisan upravo, tebe radi!"

Post jedan za ovaj tjedan! - hvala na učešću!!, hn.
*
Čovjek cijeloga života treba da "uči" da se manje muči!
"uči" - znanje o svom prirodnom položaju prima.
Ako se već "muči" neka iz muke uči da se u buduće ne muči. Bez iskustva nema identiteta!
"muči" - skuplja negativna iskustva.


"Ljubav je vršiti volju ljubljenog kao svoj slobodan i ne uznemiren izbor,
bez kamate i ne na rate!"

*
Influenca = Gripa
„ G R I P A R “ = „ I n f l u e n c e r “ :D
*
Znaš li ti tko ti glavu nosi?
Znaš?
Misliš da znaš?
Ne znaš?
U svakom slučaju, blago tebi!
*
Ako znaš, dobro je!?
Ako misliš da znaš, dobro je!?
Ako ne znaš, dobro je!?
*
Ako znaš, nije dobro.
Ako misliš da znaš, nije dobro.
Ako ne znaš, nije dobro.
*
Pa, kako to, zašto to i tako?
Paradoksalno ali istinito?!
*
Kada će nestati te dileme, dvojbe – dvojnost?
Onda kada postaneš jedno sa svime i svima, bit ćeš u stalnoj vezi sa Jedinim.
*
Kada i kako to postići?


Trebaš se probuditi, shvatiti i prihvatiti svoju dvojnu prirodu, (niti si čisti duh, niti samo materijalno tijelo, i da sam Ja druga polovina Ti) biti je svjestan, od tada će sve biti drugim očima viđeno, tada zabluda prestaje – iluzija nestaje.
„Sve dok ne budete svjesni svoje dvojne prirode nećete moći shvatiti svoju jedinstvenu vezu s Jedinim.
Tvorac i djelo imaju neraskidivu vezu.
Djelo je nerazdvojno od svog „tvorca“ – djelatnika!
„Stvar je vezana sa stvaraocom dok je stvorenje vezano sa svojim Stvoriteljem!“
Nikada stvorenje neće biti Jedno sa Jedinim nego u najboljem slučaju jedni po jedni kod Stvoritelja svoga, Jedinoga!
*
Čuda
Sve dok ne znamo sve procese čuda su moguća!!
*
Sve dok je prisutna dilema ima i novih pitanja!
Ima li tomu kraja? – Ima!!
*
„Biti il' ubiti pitanje je sad!“


Evo vam primjera kako "ali" mijenja svijet u nama, našim mislima u konačnici i odlukama što i kako:


Bolji međudržavni odnosi olakšali bi ili umanjili diskriminatorske prakse prema srpskoj manjini u Hrvatskoj, ali i obrnuto.
*
Bilo bi izvanredno da se što više ovakvih politika ili pretpostavki ostvari prije nego što se Srbija približi Europskoj uniji, što još nije iza ugla, ali nije ni posve neizvjesna daleka budućnost.
*
Na takve ne treba računati, takvi nikada neće biti za logična i miroljubiva rješenja, ali ne treba ih ni imati u vrhu vlasti.
*
Nekoliko rečenica napisanih za vrijeme Drugog svjetskog rata, a izgovorenih na prvom kongresu USAOH-a za Dalmaciju krajem 1943., moglo je i desetljećima kasnije puno značiti Kninskoj krajini, ali i drugdje.
*
Sud u Haagu jest osudio više Srba nego predstavnika ostalih naroda, ali nema jasnoće tko je dokraja poražen i posvemašnjeg prihvaćanja s druge strane tko je pobijedio.
*
ne trebaju za to studij medicine i Služba za patologiju – ali kako zapravo Mujo živi,
*
Ali, koliko god Tito, što se tiče haosa i raspada Jugoslavije, bio vidovit, teško da je mogao i zamisliti da će jednog dana, u antikomunističkoj kampanji protjerivanja njegovog imena iz javnih prostora države koju je stvorio, simbolički završiti u kontejnerskom smeću!
*
To se zove kultura sjećanja, ali ne na balkanski već na francuski način.
*
Nisam vaga i ne vjerujem horoskopu ali ovaj opis mi je mnogo blizak- preuzeto sa atma.hr
*
Okolo Mostara sam prosao mnooogo puta, ali nevjerovatno da je da je ovo prvi put da ulazim u grad.
*
stvari koje volim. ; - novac, ali ne zbog novca, nego zbog osjecaja da imam neku sigurnost da mogu platiti bar najosnovnije stvari za zivot
- volim macke ali ih ne drzim u kuci zbog dlaka, volim i pse ali ne bas svakog psa
- komedije, ne sve, izbirljiv sam. Volim i dobar film, ali sam izbriljiv. Nije meni sve dobro sto mnogi pohvale.
- volim umjerenost, ali to sto ja smatram umjerenim nije nuzno i drugima.
- volim upoznavati nove osobe, ali spontano
*
Iako su oni prema nama pokazali prijateljski i simpatican gest. Bili su nenapadni, ali ja sam se naljutila sto im je uopce pala ideja na pamet da dodu do nepoznatih ljudi i pitaju ih da se slikaju sa njima.
*
Ali u kojoj mjeri trebam da se mjenjam, a da ne narusavam svoj karakter.
*
Ali ako samo želimo cvijet…ne ne…cvijet se neće pojaviti samo tako.
*
Postoji više trnja nego cvjetova, ali je ne nazivamo biljkom trnja…već je nazivamo biljkom ruže.
*
Tako da… svo trnje koje se nalazi u nama, mi ne možemo ukloniti upravo sada… ali ako samo jedan cvijet procvjeta .. svi će pogledom preći preko tvog trnja i pogledati u tvoj cvijet.
*
Nisam provjeravala za ovaj post, ali prije jesam citala.
*
Pričali su mu, da se zaista umire, ako se ne putuje. I ne čita. Ali on je čitao.
*
Vidi, ne mogu ti obećati, da ćeš me sasvim jednostavno razumjeti, i ovu emociju koju osjećam. Ali, vjeruj, taj osećaj je neobjašnjiv, ne liči mi na ljubav prema bilo čemu.
*
Proizvodnja vapna, paljenje klačine, smatra se teškim i mukotrpnim poslom, ali nadasve časnim.
*
I ona fino napreduje. Ali, mnogi i ne znaju za ovu košćelu.
*
I Filip je znao to od samog početka, ali nikada nismo nešto pred njim.
*
Prva tri poziva mi nisu bila jasna, na četvrti se nisam javila ali peti i prijateljicino "dođi u hotel odmah, pokušao se ubit" mi je promijenilo život.
*
Ali poziv njegove profesorice i riječi
*
ali obecao je da će pričati s mamom čim dođe kući.
*
Ti si svoje srce vjerničko oprao u zatrovanoj rijeci, ali rijeka ti nije kriva i nju su zatrovali oni koji su se sopstvenog otrova htjeli osloboditi,
*
Da, starim, ali to se i ne vidi baš toliko. Ili?
*
Ne volim zimu. Ali, mostarsku zimu volim.
*
ali ne dam im tebe,ne dam im nas...
*
Doktori su rekli da je imao blagi moždani udar, ali da je dobro i da će za par dana kući.
*
Nakon ko zna koliko vremena kliknuh na "Novi post". Čudan osjećaj, ali kad nešto želi da ne napiše onda ide lako i samo.
*
Tvoje ruke ne diraju moje tijelo ali me, od svih, grle najjace .
*
U zivotu sam naucila mnogo ali ne dovoljno.
*
Tek postajem svjesna i budim se mozda malo kasno, ali nikad nije kasno.
*
Svevisnjim i olaksala polunapacenu dusu...mozda zvuci cudno ali pomoglo mi je.
*
Jer imam jos par dobrih opcija, ali svaka od njih je borba i uspjeh.
*
Bosna dočeka pravdu ali izgleda dockan
*
Ali neka se takvi izrodi ne brinu.Biće nagrađeni , vječnom vrteškom zvanom pržun.
*
I nisam nista od njih upamtila,ali ovih par slika I osjecaja su mi tako prijali,mmm..
*
Njemacki kraljevi su radili u Berlinu ali su zivjeli u Potsdamu.
*
Istina, sretni ljudi imaju energije i za druženje s nesretnikom, ali ne zadugo.
*
Ajde ocito mi je bilo fino kad sam se uspio "opustiti", ali pazi kakvu sam rijec izvukao opustiti..
*
Nekada sam mogao puno vise, ali vise te nema..
*
Ali vazno je reci...
*
Priznajmo da taj izljev "ljubavi" mi nije nova ali je jednako mocan svaki put.
*
Ali to mi nije ranjavalo srce,tu nije bilo nikakve tuge,nikakvog straha od sudnjeg dana.
*
Ne uznose se time ali ponosno idu stopama oceva svojih i sinovi ce njihovi ici,ako ne budu znali za bolje.
*
U pismu je pisalo da je prvoga dana mladić sreo djevojku, ali da je djevojka mladića srela drugoga dana.
*
Naravno da su to materijalni entiteti, ali suvremena fizika danas uključuje u svoj (egzaktni) opis i entitete kao što su npr. polja sila, kao što je elektromagnetsko polje ili gluonsko polje, koji nisu materijalni entiteti. Oni sami nisu sazdani od materije, (nemaju masu, ali jesu energetski tj. imaju određenu energiju; a u fizici zapravo vrijedi ekvivalencija mase i energije – to su dva različita načina pojavljivanja istog) ali utječu na entitete koje smatramo materijalnim (dakle, na one koje imaju masu ali mogu imati i druge karakteristike pokraj nje, kao što je npr. električki naboj itd.) i dadu se eksperimentalno i empirijski proučavati i egzaktno opisati fizikalnom teorijom.
*
No, unutar sustava ukupna energija ostaje uvijek ista. Ali, ako nematerijalan um uzročno djeluje (u, recimo, uzrokovanju ponašanja) na tijelo da ono nešto napravi, npr. da se pomakne u prostoru, onda bi bio slučaj da ni iz čega fizičkog imamo utjecaj na fizičko i tako bi se ukupna energija sustava povećala.
*
Dragi dnevnice ,imala bi svasta za napisati,ali kako se ovdje sve fercera,ne bi me cudili ni da mi ljudi u crnom pokucaju na vrata. :)
*
Zapravo, ne shvataš ništa, ali osjećaj je i dalje prisutan, jasno suprotan mraku.
*
(poezija) je kad se zaljubiš u misionara, ali ne onog devet ili šest, nego nekog što je nanijetio da spašava svijet
*
Al ne lezi vraže
*
Znam ja da je tebi nekada teško jer je posla puno, ali ima nagrada za to, i tebi i meni, jer ja ću odgovarati za tebe, pa te zato i ljubomorno čuvam da ti neko zulum ne učini...“
*
„Oni su klanjali, postili, davali zekat i obavljali hadž, ali kada im se ukaže prilika da uzmu bilo šta od harama, oni bi ga uzimali, pa im je Allah poništio njihova dobra djela!“
*
Novopečeni pater familias pomislit će na trenutak da se Šaćir-efendija šali, ali će ga muk u kancelariji uvjeriti da je vrag odnio šalu
*
Mladi bračni par gura život i studij paralelno, ali brže ide život nego studij i od te lude vožnje uskoro hanuma počinje povraćati.
*
Uskoro mu uvode i mekteb, ima svega šestoro djeca, ali je na njemu da animira uspavane građane koji mekteb vide kao brutalnu destrukciju vikenda.
*
U međuvremenu je pokušao otvoriti i manji biznis, prodaja čurokotovog ulja, ali je propao.
*
Druži se sa stalnim imamima ne bi li došao na oko poslodavcima, ali ne ide to tako.
*
Na 2:05 se naježih, ne znam što... Nije neka pjesma ali eto ponekad paše hajde...
*
imam velik nos i često odsutan pogled. ali kad me nešto zanima...onda ne trepćem od interesovanja, ne dišem..
*
Ali da, svaki korak načinjen u njoj, jeste korak koji vodi negdje.
*
Prvi i drugi skok me nisu odusevili i cinili su mi se nedovoljno dugi ali se nisam brinuo zbog toga jer sam vjerovao da cu u trecem, odlucujucem skoku, nadoknaditi ono sto sam propustio u prva dva.
*
Ali ko sam ja da mi se nesto od prirode svidi ili ne.
*
Ali deset dana je dugo i tješim se time da nemam puno stvari novih za naučiti već uglavnom samo ponoviti.
*
Ali vidjet ćemo kako će se stvari odvijati.
*
Ali-a može ubiti isključivo i jedino spontanost (lat.), prirodnost, samoniklost; neusiljenost; dobrovoljnost.
*
Ali, ali, ali, postani već jednom "mali"!!
* * *
Ala je lep
Ovaj svet,
Onde potok,
Ovde cvet,
Tamo njiva,
Ovde sad,
Eno Sunce,
Evo hlad!
Tamo Dunav,
Zlata pun,
Onde trava,
Ovde žbun,
Slavuj pesmom
Ljulja lug.
Ja ga slušam
I moj drug.
Jovan Jovanović Zmaj
Otkud' sada ova pjesma ovdje? - Ljepote radi!
__________________
Tko još od nas primjećuje ljepote ovoga svijeta?
*
'Di si ti!?, hn. :)
*
Ali, ali, ali, postani već jednom "mali"!!


Kako ubiti „ali“-a?


Kad postaneš ubojica onog „ali“-a, slobodan ćeš biti, puninu života živjeti?!


(um je sklon prepredenosti)


Ali-a može ubiti isključivo i jedino spontanost (lat.), prirodnost, samoniklost; neusiljenost; dobrovoljnost.
*
S p o n t a n o s t


Ne možeš biti spontan pred onim od koga osjećaš strah ili sram, kritiku ili porugu, lijepljenje etiketa, (loše, bezvrijedno, glupo).
Spontanost nije moguće proizvesti!, moguće ju je samo osloboditi.


Tko su saboteri tvojoj spontanosti?
- Krut odgoj,
- partner koji vas kontrolira,
- pritisak da nešto morate zbog efikasnosti zarade, korisnosti, vrijednosti.
(Od kolijevke pa do groba najljepše je „LJUBAV?“, doba!


Glavna manifestacija ljubavi je sloboda.
Što je sloboda?, znamo?, (mogućnost ne uznemirenog izbora).
Ideja: Ona je samo moja!?
Ideja: On je samo moj!?
"Nezire, ...!": Izbaci to iz svojega uma!


Kako?
Tako što ćeš tu osobu osloboditi lanaca u koju si je okovao svojom navezanošću (svojatnjem).
Ovako voljenoj – ljubljenoj reci:
„Puštam te da budeš slobodna (da možeš ne uznemirena birati) i svoja, da misliš svoje misli, da ugađaš svom ukusu, slijediš svoje težnje, da se ponašaš onako kako ti odlučiš da ti odgovara.“ (Ovo ne znači ni prekid veze – ni rastavu brka, ako ona drugačije ne odluči).
To reci i ne poreci pa ćeš tada u svom srcu osjetiti vječno ono: „Ili – ili?“ Ili ćeš istog trena naći drugu osobu na koju ćeš se navezati - priljubiti, ili će tvoje srce te riječi izgovoriti iskreno, te će istog trenutka sva kontrola, manipulacija, iskorištavanje, posesivnost i ljubomora nestati. Tada ti ta osoba postaje posebna sama po sebi, ne po svojim činima - djelima i tvojoj predodžbi o njoj, kao i osjećaj da bez nje ne možeš.
Oslobađajući druge ti u stvari oslobađaš sebe te si nanovo sposoban ljubiti bez uvjeta – uslova, bez lanaca kojima ste do tada bili vezani.
Onaj koji voli – ljubi, traži dobro za voljenu osobu prethodno je oslobodivši ljubeći je bezuvjetnom ljubavlju, onakvu kakva ona izabere da bude. , A.deM., hn. :))
Amiin!)


Kako osloboditi spontanost?


Raditi što češće suprotno onomu čemu nam um govori.
(Um je izvor problema, um probleme rješava!)
(Ne smiješ?, pogriješit ćeš?, povrijedit ćeš se?
Prednost daj spontanosti pred ogradama koje joj nameće diktatura uma.


Što to znači biti odrastao?
Ozbiljan, zabrinut, jako oprezan.
Kultura, odgoj, religija učinile su je nepoželjnom, neodgovornost, nepromišljenost, nezrelost.


Spontanost nejednako je impulzivnost.


„Sada si velik/a trebaš znati biti miran, ozbiljan, tih/a“, ili „djeca ne plaču“!
Društvene norme i etikete ubile su spontanost djeteta u tebi.
Oslobodite se straha jer strah je iluzija; „moglo bi biti“ a ne bude.


Prednosti spontanosti
Igra, razigranost, kreativnost, pozitivan stav prema životu, potpuno predavanje životu, s ljubavlju obavljamo ono što radimo.
Spontani nikada nisu izloženi stresu, tjeskobi i depresiji.
I - korak; Namjerno odustati od planiranja.
Neće svijet propasti ako za danas sve planirano ne provedeš.
II - korak; Stati!

Učenje spontanosti (oslobođenje)
Bit ću ovakav, uradit ću to na neuobičajen način, nije spontanost sama po sebi nego je put povratka ka spontanosti.
(Spontan čovjek ne mora znati?, on ono što ne može izmijeniti slobodnom voljom prihvati).


Rad i djelo
Budite veseli u vlastitu društvu?!


Kako odrasli petljaju pa kažu:


Spontano izražavanje jeste osobina ljudi za koje kažemo da imaju „integriranu“ ličnost, dok za dječju spontanost kažu da ima negativno značenje i zovu je divlja spontanost ili impulzivnost jer ga ograničavaju i određuju društvene norme, te spontanost više nije prirodno ponašanje nego na silu spontani postadoše ljudi odrasli.
Spontanost je usko povezana sa duhovnošću.
Ona je osnova za stvaralaštvo i kreativnost.
Spontani ljudi šire pozitivne vibracije na one oko sebe te i njih čine opuštenijima.
Spontani ne samo da pokazuju da su sebe prihvatili već i drugima pokazuju da ih prihvaćaju.


Umjesto zaključka:
Igrajte se ukorijenjeni u suštini i „sabranoj svijesti“ do besvijesti!


„Jasno!? - Jasno!!“P.S.
Čovjek cijeloga života treba da "uči" da se manje muči!
"uči" - znanje o svom prirodnom položaju prima.
Ako se već "muči" neka iz muke uči da se u buduće ne muči.
"muči" - skuplja negativna iskustva.


Stvoritelj nije zadovoljan da se njegova stvorenja dovode u stanju bez svijesti.
(da su u transu u nesvijesti)!, hn. :)
*
Tko je najveći ?, pitali su Isaa a.s.


»Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?«


On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče:

»Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.«


S p o n t a n o š ć u!,
ali-
a ubismo, sebi put slobode otvorismo!, hn.

*


Ona je tu!, mi smo u prolazu! : ))
Svaku sreću, mir i dobro ti u svako sada od srca želim!, hn. :)

31.03.2019.

"'Priroda' grijehe ne prašta!, grijehe platiti moraš!!"

Mir spas i blagoslov božji ti želim!
*
"Što reći nakon prethodnog posta?!"
"Čovjek luta kad se nađe izvan puta?!"
*

Za počinjene grijehe u zajednici ako teret ne ponesu vođe račun će platiti narod.
*
"Bolje da strada jedan (vođa) nego mnogi!", hn. :)
P.S. "Oni su se za to 'krvavo' borili i izborili!"
*


Ja rekoh! - Ti sudi!
*

Ne brinite vi za nju!
Pobrinite se za sebe!
Ona je tu i ostaje tu!, ma koliko to "njima" krivo bilo!"

*
"uzgaja tru(h)le jabuke": - štiti, hrani, brani, slavi ljude i sistem koji su zla djela počinili.
*
P.S.
Osuditi pogrešnu politiku i zločince ne znači odreći se svojeg naroda, svoje nacije!
*
"Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, . . . "
Grijeh trebam priznati,
za grijehe oprost militi,
grijehe okajati,
ostviti se griješenje, za dobro zalagati se.
Bez svega ovoga, običan sam / si licemjer!

*
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada od srca želim!, hn. :)
20.03.2019.

"Tajna nad tajnama!!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

"Došlo je vrijeme da se ova tajna obznani!"
*
»Tajna nad tajnama«
* koju svi trebaju znati kako bi se prolazeći kroz zadano im vrijeme koje ljudi životom zovu znali „ravnati“.

*
Evo vam dva primjera iz KNJIGA objave kako ljudi zapisaše i Govora Boga Svemoćnoga sluzi svojemu koji mu Njegovi izaslanici na srce staviše pa proučite, pouku uzmite i život u znanju i povjerenju uživajte.


BIBLIJA KS.
Job (Ejub)


Job na kušnji
Jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan.
7Jahve tad upita Satana: »Odakle dolaziš?« – »Evo prođoh zemljom i obiđoh je«, odgovori on.
8Nato će Jahve:
* Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla!«
9A Satan odgovori Jahvi: »Zar se Job uzalud Boga boji?
10Zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji.
11Ali pruži jednom ruku i dirni mu u dobra: u lice će te prokleti!«
12»Neka ti bude!« – reče Jahve Satanu. – »Sa svime što ima radi što ti drago; samo ruku svoju na nj ne diži.«
I Satan ode ispred lica Jahvina.
. . . !
Pročitajte ovu knjigu kao primjer nama svima kakvi trebaju vjernici biti.
E?, kad bi takvih bilo samo 2 % na Zemlji, zemljom bi vladalo dobro a ne zlo koje sada ograničenu vlast ima.

*
Ovo je; „'Tajna' Gospodara svijeta“


Kada znamo da je čovjek posebno od Boga odabrano stvorenje koje ima mogućnost slobodnog i ne uznemirenog izbora između dobra, zla i milosti Njegove, isto tako i Sotoni – Iblisu je dao pravo da zavodi tog istog čovjeka obećanjima lažnim do roka već određenog trebate ovu „tajnu znati“?!
Pravo da „Gospodari" u materijalnom svijetu dato je Zlomu i zlu a tajna se sastoji u tome da u ovom zatvorenom sistemu vlada princip negativne selekcije pa iz toga slijedi drugi princip:
„Što gore (običnim ljudima) to bolje ('Gospodarima'!“
Tko ovu „tajnu“ ne zna u iluziji živi. Život u iluziji vodi te u zabludu.
Sve dok to prihvaćate u službi ste zla i Zloga, bili svjesni ili nesvjesni toga.

*
Zna i ovo:
"Na samom vrhu piramide vlasti na Zemlji su najgori od ljudskog roda!"
(Odrodi)

*
Kur'an Časni


2 . Al-Baqara - Krava
Medina - 286 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 208. O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.
*
17 . Al-Isra' - Noćno putovanje
Mekka - 111 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


„* 64. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja - a šejtan ih samo obmanjuje -
* 65. ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!" A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!“ Pročitajte cijelu suru kako biste potpunij uvid imali u moć nečastivoga.
*
36 . Ya-sin - Jasin
Mekka - 83 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 60. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: "Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni,
* 61. već se klanjate Meni; to je Put pravi
* 62. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?!
*
43 . Az-Zuhruf - Ukras
Mekka - 89 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 61. i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,
* 62. i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.
* 63. A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: "Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte,
* 64. Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!"

*
„Običan čovjek“ očekuje bolje sutra?!
Ludost to je!!

Ne očekujte od „njih“ bolje, razočarat ćete se!, jer se oni svoga principa ne odriču.
„Što gore to bolje“, pa tako dolazim do zaključka da po „njima“ je bolje to što je ljudima gore! , znajući da samo ovisni ljudi su poslušni ljudi.
*
Sada kada sve ovo i „tajnu gospodara svijeta znate“ borbe protiv zla i Zloga se ostavite!, prihvatite se osobnog zalaganja za dobro svih pa i „njih“ („Gospodara“ svijeta).
*


Ma koliko to "njima" krivo bilo!"
*
PS.
Ne pravite od ovoga nauku,
nego uzmite pouku!,

hn, :)

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
18.03.2019.

"Poezija na kub!" :D

„Mir i spas Božji ti želim!“
*"Sram ga bilo tko zlo pomislio!"
Pisano u neznanju, 1993. godine.
* * *
*


"STILSKE VJEŽBE!"
!?
*
I i i i i i i i . . . . !
*
I, .... i i?
*
Ii, i-i, iiiiii, i i i iii...!
*
Ii, ii, .....ii, ii,!
*
Ti?
*
Ti, ti-ti!
*
Ti-ti, ti-ti?
*
Ti-ti, ti-ti, ti-ti!, i ti i ti, ti-ti, ti-ti?!
*
I ti?!, i-i-i-i-i, i ti!
*
Bi ti?
*
Bi!?, bi-bi?, bi-bi?, bi!, i bi-bi. ti-ti!
*
Bit??, i?
*
Biti?
*
Biti – biti!!
*
Bi ti, bi ti, bi bi, ti ti, bi bi, ti ti !
*
Bit i?, Bi ti bi!, ti-bi?, ti-ti iiii?
*
U biti – ubi-ti??!
*
U biti, ubiti!, uuuuuuu bi ti!, u biti?!, ubiti.
*
Uuuu, bi-bi?
*
Uuuu, bi-bi, u, bi-bi!, u bit!,-i?, u biti ?
*
Ubi ti?
*
Ubi, ubi, u bit!, i ubi-bit!, i?
*
Lj!,
*
Lj ...??
*
Lj, u, b!
*
Lj!, u bi?
*
Lj, u bi!
*
Ljub, ljub?!
*
Lju-lju, bi-bi, lju-lju, bi-bi, ti, tiiiii?
*
Lj ...u ...b, lj ...u ...bi, lj ...u ...bit! ...iiiiiiiiiiii??
*
Lj ...u ...bit ...i, ljubit ...i?, iiiiiiiii
*
LJ, U, B, I, T, I, ?, LJUUUUUUBBIIIIIIIIIIITTIIIIIIIIIIIII!
*

L j u b i t i !
_______________________________________
„Pa ljubite jedni druge kao što sam Ja ljubio vas,!“

_______________________________________
Pisano u neznanju tamo neke, ...... ratne godine., n.m.
____________________________________________

" S L O B O D A "
Svatko u životu slobodan birati, dužan je učinke svog izbora pobirati i konzumirati! ......:))
*
PS.
Možete se igrati - recitirati, stavljajući znake interpunkcije gdje vas volja.
Uživajte!
*
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada od srca želim!, hn. :)
:yes:

Stariji postovi