7 . Al-A'raf – Bedemi

Mekka – 206 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

* 199. Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se

kloni!

* 200. A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha,

On uistinu sve čuje i zna.

* 201. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i

odjednom dođu sebi,

* 202. dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze

sebi.

*

7 . Al-A'raf – Bedemi

Mekka – 206 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

* 188. Reci: “Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe

kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u

tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim

opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.”

* 189. On je taj koji vas od jednoga čovjeka stvara – a od njega je drugu

njegovu stvorio da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je zanijela

lahko breme i nosila ga; a kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili

Allaha, Gospodara svoga: “Ako nam daruješ dobrog potomka, bićemo, zaista

zahvalni!”

92

* 190. I kad im je On darovao zdrava potomka, poslije su potomci njihovi

izjednačili druge s njim u onome što im On daje – a Allah je vrlo visoko iznad

onih koje Njemu smatraju ravnim!

* 191. Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti, a

sami su stvoreni,

* 192. i koji im ne mogu pomoći niti mogu pomoći sebi?

* 193. A ako ih zamolite da vas na Pravi put upute, neće vam se odazvati;

isto vam je molili ih ili šutjeli.

* 194. Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, zaista su robovi, kao i vi.

Pa, vi im se klanjajte, i neka vam se odazovu ako istinu govorite!

* 195. Imaju li oni noge da na njima hodaju, ili ruke da njima hvataju,

imaju li oči da njima gledaju, ili uši da njima čuju? Reci: “Zovite božanstva

vaša, pa protiv mene kakvo hoćete lukavstvo smislite i ne odugovlačite,

* 196. moj zaštitnik je Allah, koji Knjigu objavljuje, i On se o dobrima

brine.”

* 197. A oni kojima se vi, pored Njega, klanjate, ne mogu ni vama, a ni

sebi pomoći.

* 198. A kada ih zamolite da vas upute, oni ne čuju; vidiš ih kao da te

gledaju, ali oni ne vide.

* 199. Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se

kloni!

* 200. A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha,

On uistinu sve čuje i zna.

* 201. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i

odjednom dođu sebi,

* 202. dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze

sebi.

* 203. Kad im nijedan ajet ne doneseš, oni govore: “Zašto ga sam ne

izmisliš!” – Reci: “Ja slijedim samo ono što mi Gospodar moj objavljuje. Ovo

su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputstvo i milost za ljude koji vjeruju.

* 204. A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.”

* 205. I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno i sa                                        strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi bezbrižan –                                                                                 * 206. oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se                                                               klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njem licem na tle padaju.

VVVD. hn.

hajjenezir
možete dosta toga saznati budete li pratili moje pisanje.

Komentariši